Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Набавки (179)

Јавна набавка на автогуми

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Автогуми
 • Краен рок за достава на понуди 18.07.2019 година во 12 часот

Јавна набавка на Средства за одржување на хигиена во деловните простории на АЕК

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Средства за одржување на хигиена во деловните простории на АЕК
 • Краен рок за достава на понуди 05.07.2019 година во 11 часот

Јавна набавка на Поправка и сервисирање на службени моторни возила

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Поправка и сервисирање на службени моторни возила
 • Краен рок за достава на понуди 08.07.2019

Јавна набавка на Надворешна контрола на информацискиот систем и информатичката инфрастуктура од аспект на заштита на личните податоци

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Надворешна контрола на информацискиот систем и информатичката инфрастуктура од аспект на заштита на личните податоци
 • Краен рок за достава на понуди 03.07.2019

Јавна набавка на Превентивно одржување на Централниот систем за преносливост на броеви

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Превентивно одржување на Централниот систем за преносливост на броеви
 • Краен рок за достава на понуди 02.07.2019 година во 11 часот

Јавна набавка на Курирски услуги -брза и приоритетна пошта за меѓународен сообраќај

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Курирски услуги -брза и приоритетна пошта за меѓународен сообраќај
 • Краен рок за достава на понуди 01.07.2019 година во 11 часот

Јавна набавка на дезинфекција, дезинсекција и дератизација

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Дезинфекција, дезинсекција и дератизација
 • Краен рок за достава на понуди 09.04.2019 во 11 часот

Јавна набавка на клиентска информатичка опрема

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Клиентска информатичка опрема
 • Краен рок за достава на понуди 18.04.2019 во 11 часот

Јавна набавка на печатарски услуги

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Печатарски услуги
 • Краен рок за достава на понуди 15.04.2019 во 11 часот

Јавна набавка на услуги за чистење на деловните простории на АЕК

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Услуги за чистење на деловните простории на АЕК
 • Краен рок за достава на понуди 29.03.2019 во 11:00 часот
Subscribe to this RSS feed

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на