Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Легислатива (117)

Правилник за користење на радиофреквенции во радиоаматерска служба

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Четврток, 06 Јуни 2019
 • Важечки пропис Не

Закон за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Петок, 17 Мај 2019
 • Службен весник 98 од 21.05.2019
 • Важечки пропис Да

Правилник за параметрите за квалитет на јавните елeктронски комуникациски услуги кои се остваруваат преку јавна радио комуникациска мрежа

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Четврток, 03 Јануари 2019
 • Службен весник 35/2019
 • Важечки пропис Да

Правилник за контрола и мерење параметри за квалитет на услуга за интернет пристап преку јавни фиксни електронски комуникациски мрежи

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Четврток, 03 Јануари 2019
 • Службен весник 35 од 12.02.2019 година
 • Важечки пропис Да

Правилник за радиофреквенции кои можат да се користат без одобрение за користење на радиофреквенции

Агенцијата за електронски комуникации на 26.03.2018 на својата веб страна објави јавна расправа по Предлогот за измена на Правилникот за радиофреквенции кои се користат без одобрение за користење на радиофреквенции. Бидејќи не се пристигнати забелешки во предвидениот рок, Агенцијата го донесе и објави правилникот во Службен Весник број 88 од 15.05.2018 година.

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Среда, 02 Мај 2018
 • Службен весник 88 од 15.05.2018 година
 • Важечки пропис Да

Дополнување на регулаторната рамка за усогласување со Одлуката на Европската Комисија (2009/449/EC) за користење на опсегот 1980 - 2010 MHz / 2170 - 2200 MHz од страна на оператори (MSS – CGC) за обезбедување на мобилни сателитски услуги во авиони

Закон за електронските комуникации - Редакциски пречистен текст март 2018

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Петок, 16 Март 2018
 • Службен весник 39/2014,188/2014, 44/2015, 193/2015, 11/2018, 21/2018
 • Важечки пропис Да

Органограм на Агенцијата за електронски комуникации

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Петок, 09 Февруари 2018
 • Важечки пропис Да

Список на вработени во Агенцијата за електронски комуникации

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Петок, 09 Февруари 2018
 • Важечки пропис Да

Правилник за систематизација на работните места на Агенцијата за електронски комуникации

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Недела, 12 Јуни 2016
 • Важечки пропис Да
Subscribe to this RSS feed

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на